سایت علم ناب

کافی نتی کامل برای تمام مردم ایران زمین.پشتیبانی: همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب. از طریق تلگرام پاسخگو هستیم. در صورت نیاز تماس بگیرید: 09380256574

اطمینان نماد اعتماد

اطلاعیه فروشگاه

به سایت علم ناب خوش آمدید. مدیریت سایت با شماره 09380256574 از 8 صبح تا 10 شب پاسخگوی شما عزیزان است. به دلیل دسترسی نداشتن به صاحبان برخی از فایل ها، در صورتی که صاحب یک فایل یا فایل هایی از این فروشگاه هستید و از اینکه فایلتان در این سایت قرار دارد، ناراضی هستید، عنوان فایل را به شماره فوق، ارسال کنید تا در اسرع وقت، فایل مورد نظرتان حذف شود. چنانچه فایلی را خریداری کردید و از آن رضایت نداشتید، اطلاع دهید تا همان لحظه وجهتان برگشت داده شود. با تشکر

دانلود شرح فرآيند واحد الفين پتروشيمي مارون ..

 

شرح فرآيند واحد الفين پتروشيمي مارون

فرمت فایل:ورد

تعداد صفحات:68

 

 

 

 

 

شرح فرآيندي پيوست، قسمت هاي مختلف واحد الفين را تشريح مي نمايد، در اين بخش اصول اوليه فرآيندي و پارامترهاي اصلي اجزاي مختلف واحد توضيح داده شده است.

 

2-مخزن ذخيره اتان و مولکولهاي سنگين و قـسمت جـداسازي اتـان از پـروپـان و مولکولهاي سنگـينتـر

 

C2+Buffer and C2/C3 Feed Separation

هدف از احــداث مخزن ذخيره اتان و مولکـــولهاي سنگـــينتر(10-D-1934 A/B) در واحـد الفين پتروشيمي جبران نوسانات احتمالي کمبود خوراک است. احتمال ايجاد خلل در پمپ هاي ارسال خوراک اهواز و يا مشکلات پروسسي در واحد اهواز وجود خواهد داشت لذا براي جلوگيري از نوسانات, اين مخازن احداث شدهاند. جداسازي خوراک C2/C3 به منظور تامين خوراک کوره هاي گازي و کوره هاي مصرف کننده مايعات از ديگر مواردي است که در بخش جداسازي فيزيکي انجام مي پذيرد.خوراک اتان و مولکولهاي سنگينتر به صورت مايع با فشار 52 بارمطلق و دماي 30 درجه سانتيگراد وارد محدوده واحد مي گردد.

يک کنترل کننده فشار در مبدا ورودي واحد الفين وجود دارد که فشار خط لوله خوراک را کنترل مي نمايد. SET POINT فشار حداقل در 52 بار مطلق نگهداري مي شود تااز دو فاز شدن مايعC2+ در حد فاصل مسير اهواز به ماهشهر جلوگيري بعمل آيد. مقدار جريان موجود در خط توسط واحد بازيافت اتان در اهواز کنترل مي شود. پس از شير کنترل تعبيه شده در محدوده مجتمع مارون در بندرامام، خوراک ورودي ازگرم کننده 10-E-1913 عبور داده مي شود تا به حرارت طراحيمخزن 10-D-1934 A/Bرسانده شود. اين دو مخزن داراي ظرفيتي در حدود 30 دقيقه ظرفيت اسمي الفين مي باشد، فشار اين دو مخزن در حدود 41.5 بار مطلق است. اين فشار متناظر با نقطه جوش مايع اتان و مولکولهاي سنگــين تـــر که 42 درجه سانتيگراد است مي باشد. فشار اين دو مخزن بــوسيله بخار آب فشار پائين قابل کنتــرل مي باشد. در مبدل10-E-1913 مي توان با کم و زياد نمودن بخار دماي اتان مايع را افزايش و يا تقليل داد( دماي خوراک C2/C3 بايستي در محدوده 5 تا 37 درجه سانتيگراد باشد). بطور معمول مايع اتان و مولکول هاي سنگينتر از مخزن 10-D-1934 A/B به برج 10-T-1901 تحت کنترل شدت جريان ارسال مي شوند. بخارات مخزن ذخيره10-D-1934 A/B مستقيما" به بـــرج 10-T-1901 هدايت مي شوند. حــداکثر 30% از خــوراک را مــي تــوان مـسـتــقيما" به مـخـزن 10-TK-9601 پـس از عـبـور از مبـردهـاي 10-E-9611-12-13 ارسـال نمود. در جداکنندهخوراکاتان (10-T-1901) ومولکولهاي سبک تر از پروپان از مولکولهاي سنگينتر جدا شده و جهت خوراک 5 کوره گازي آماده سازي مي شوند.

مايع برگشتي که قسمتي از محصول خروجي از بالاي برج است پس از تبريد در مبدل 10-E-1911 توسط پروپيلن مبرد به قسمت بالاي برج هدايت مي شود تا از خروج مولکولهاي سنگين تر ممانعت بعمل آورد. مايعات خروجي از برج در مخزن ذخيره 10-D-1931 جمع آوري وگازهاي مايع نشده از آن جدا مي گردد. ظرفيت مخزن مذکور 300 متر مکعب در نظر گرفته شده که معادل حدود 90 تن اتان مايع است و از نوع افقي است. اتان مايع برگــشتي تحــــــت کنتـــــرل شــــدت جــــــريان توســـط پمپ10-P-1971 A/B ارسال مي گردد.گازهاي اتان خروجي از مخزن 10-D-1931 به گـرم کننده اوليه 10-E-2016 ارسال مي شود .

انرژي گرمائي لازم براي تبخير مايعات در برج تفکيک کننده خوراک توسط بخار فشار پائين و در مبدل( جوشاننده ) 10-E-1112تامين مي گردد. يک کنترل کننده دما که در برج تعبيه شده تا مقدار بخار ورودي به مبدل را متناسب با نياز مصرف کنترل نمايد.مايع خروجي C3+(مايعات ســنگين تر)از پايين برج به مخزن 10-D-1932 هدايت مي شود.

مايع خروجـــي از پاييـــن برج توسط کنتـــرل کننده سطح مايع تعبيـــه شده در بـرج کنتـــرل مي شود. ظرفيت اين مخزن براي حدود 30 دقيقه کارکرد واحد است. مايعC3+ خروجي مخزن به بخار کننده C3+،10-E-2211 ارسال مي شود.

 

3- سيستم جداسازي گازCO2

CO2 Removal System

 

خوراک اتان ورودي داراي حداکثر 3% مولي گاز کربنيک است. يک فرآيند شستشوي شيمياي با محلول منو اتانول آمين ، به عنوان حلال،جهت جذب CO2 بکار گرفته مي شود تا خوراک را خالص نمــايد.

منــو اتانول آمين خالص از قسمت بالاي برج جذب کننده 10-T-2001 وارد شده و با گاز ورودي از قسمت پائين برج به صورت تماسي در فشار، دما و زمان ماند مناسب برخورد نموده وگاز کربنيک موجود در گاز را به خود جذب مي نمايد. عمل جذب يک واکنش شيميايي/ فيزيکي است که در فشار بالا و دماي پائين صورت مي پذيرد. خوراک ورودي قبل از ورود به قسمتجذب CO2درمبدلهايحرارتي 10-E-2016 و 10-E-2017گرم شده، دماي آن به 40 ارتقاء داده مي شود. انرژي گرماي لازم توسط پروپيلن مايع وآب شستشو دهنده تامين مي گردد. در واحد جذب CO2 درصد مولي گازCO2 از 3% به 50 قسمت در ميليون تقليل داده مي شود.(50ppm) محلول آمين ضعيف به بالايبرج10-T-2001 وارد شده و به صورت غير هم جهت نسبت به خوراک گازي جريان مي يابد. اجزاي گوگرد دار توسط جذب شيميايي جدا مي شوند. در بالاي ستون شستشو حلال هاي باقي مانده احتمالي از جريان اتان توسطBFW در سيني هاي فوقاني حذف مي شود.

منواتانول آمين غني شده از CO2 از قسمت انتهائي برج خارج شده و پس از تبادل گرمايي در مبدل 10-E-2014 با آمين Lean (ضعيف)، وارد برج احياء مي گردد. در برج احياء10-T-2002 گاز کربنيک توسط انرژي گرمايي، انبساط و فشار پايين از حلال جدا مي شود. فشار عملياتي برج احياء حدود1.8بار مطلق است.گاز لازم براي جدا نمودن گاز کربنيک از منو اتانل آمين،بخارآب است که درجوشاننده 10-E-2011 قسمتي از آب محلول منواتانول آمين تبخير شده و انرژي لازم براي جداسازي را تامين مي نمايد. بخارات خروجي از قسمت بالاي برج10-T-2002 که محتوي گاز کربنيک و بخار آب است وارد مبدل گرمايي 10-E-2012 مي شوند و بخار آب موجود در مخلوط تبديل به آب مي شود. مخلوط آب وگاز خروجي از مبدل در مخزن 10-D-2031 جمع شده و آب از گاز جدا مي شود. بخارات مايع شده توسط کنترل کننده سطح آب در مخزن مذکور مجددا" به برج احياء ارسال مي گردد تا مجددا" از تبخير آن جهت جدا ســازي و احـــياء منـواتـانــول آمــين اســـتفاده شود. نيروي محرکه توسط پمپ هاي 10-P-2072 A/B تامين مي گردد.گاز CO2 جدا شده از بالاي مخزن به مشعل سوخت هدايت مي شود. منو اتانول آمين احياء شده از قسمت تحتاني برج احياء خارج شده و پس از تبادل انرژي گرمايي و سرد شدن در مبدل هاي 10-E-2014 و10-E-2015 که بترتيب توسطMEA احياء شده و آب خنک کننده تبادل گرمايي مي کند، بوسيله پمپ هاي گردشي A/B10-P-2071 مجددا" به قسمت بالاي برج جذب ارسال مي شود تا در فشار بالا و دماي پايين گازCO2 را جذب نمايد. بخشي از منو اتانول آمين احياء شده از فيلترهاي کربني 10-FT-2041 عبورداده مي شود تا هيدروکربنهاي سنگين جدا شوند و از ايجاد کف) پديده foaming(که عامل بازدارنده اي در پروسه جذب است جلوگيري بعمل آيد. همچنين اين جريان پس از خروج از فيلتر کربني از فيلتر مخصوص نمدي 10-FT-2052 ديگري عبور داده مي شود تا ذرات معلق جدا شوند و از تجمع آنها در سيکل مربوطه ممانعت بعمل آيد. سيستم لوله کشي تزريق مواد باز دارنده تشکيل کف، احداث شده تا بتوان بصورت مستمر مقدار کمي از آن را بوسيله پمپ هاي مخصوص به سيکل در گردش تزريق نمود.

مخزن ذخيره منو اتانول آمين 10-D-2032 جهت خدمات زير در نظر رفته شده است :

-براي تزريق منو اتانول آمين تازه به سيکل در ابتداي راه اندازي

- ابتدا در اين مخزن منو اتانول آمين غليظ بوسيله اضافه نمودن آب به%15غلظت رسانده مي شود و سپس به سيکل تزريق مي گردد.

- تامين منو اتانول آمين هرز شده در سيکل (در خلال عمليات مداوم مقداري از منواتانول آمين همراه هرزآب وجريانات جانبي تلف خواهد شد).

- ذخيره سازي کل منو اتانول آمين مورد نياز سيستم. در موارد اضطراري ممکن است کل سيکل ازمنواتانول آمين تخليه و لازم باشد که بوسيله منواتانول آمين تازه براي مدت سه ماه پر شود.

نقطه انجماد منو اتانول آمين%15 ، 4- درجه سانتيگراد است.لذا براي دوري از مشکلات انجمادو بالا رفتن ويسکوزيته وگردش بدون مشکلمنواتانول آمين در سيستم، دماي آن بايستي بالاتر از 5+ درجه سانتيگراد حفظ شود.

ماده اوکسازوليدون و نمک هاي دائمي که از فعل وانفعال گاز کربنيک و منواتانول آمين به وجود میآيند، در مبدل 10-E-2013 به صورت تناوبي گرفته مي شوند.مخزن حذف کننده نمکها بوسيله مايع در گردش پر ميشود و سپس آب واتانول آمين در150 درجه سانتيگراد تبخير ونمک باقيمانده از قسمت تحتاني خارج مي شود. فشار عملياتي مخزن به اندازه کافي بالا مي باشد تا بخارات حاصله بتوانند به پايين برج احياء برگشت داده شوند.پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 2,500 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
karam381_1559090_1671.zip2.1 MB